ยินดีต้อนรับ

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


ใส่ความเห็น

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖

 

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ลาน เขียว ขาว สตรีสมุทรปราการ
คุณพ่อนักเรียน, ผู้อำนวยการ ปฏิมา พูนทรัพย์, คณะผู้บริหาร,
คณะครู, บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช
และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

1 DSC_0120

2 DSC_0165

3 DSC_0332

4 DSC_0333

5 DSC_0173

6 DSC_0440

7 DSC_0129

8 DSC_0187

9 DSC_0176

10 DSC_0178

11 DSC_0183

12 DSC_0193

13 IMG_1141

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

แสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
แสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก
นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คนที่ ๑๓

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

คุณบุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน พร้อมคณะ
มอบของที่ระลึก แด่ ผู้อำนวยการปฏิมา พูนทรัพย์

SONY DSC

คุณบุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน พร้อมคณะ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน เพื่อเตรียมแผน
เสนอต่อที่ประชุมสมาคม ในวันที่ ๒๒-๒๓ พศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ อัมพวารีสอร์ท

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น >

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ได้จัดงาน วันแห่งความทรงจำ
แด่ คณะคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

SONY DSC

ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์ ติดตอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ แด่ผอ.อารีย์ ธงชัยภูมิ

SONY DSC

SONY DSC

ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์ ติดตอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ แด่รองผอ.ชนิสรา อัตนวานิช

SONY DSC

คุณ บุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียนพร้อมคณะมอบของที่ระลึก
แด่ ผอ.อารีย์ ธงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

SONY DSC

คุณ ขจร ไกรลาศ ประธานเครือข่ายระดับชั้น ม.6 มอบของที่ระลึกแด่ รองผอ.ชนิสรา อัตนวานิช

SONY DSC

คุณ เครือวัลย์ ไข่พิลาป เลขานุการ เครือข่ายระดับโรงเรียน มอบของที่ระลึก แด่ คุณครู รัชนีย์ คุ้มพันธ์

SONY DSC

คุณ สวัสดิ์  อั๋นประเสริฐ รองประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน มอบของที่ระลึก แด่คุณครู นงเยาว์ ดีสุคนธ์

SONY DSC

คุณครู วิเชียร เกษม รับมอบของที่ระลึกจากเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

คุณครู บุญสุข สุขสวัสดิ์ รับมอบของที่ระลึกจากคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

นายสำรวม เพิ่มพูล รับมอบของที่ระลึก จากประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

คุณ สมนึก ผลประกอบ ประธานเครือข่าย ระดับชั้นม.2 มอบของที่ระลึก แด่ คุณครู วริณทร แสงเย็นยิ่ง

SONY DSC

คุณครู นันทพล สิทธิสุวรรณ รับมอบของที่ระลึก จาก คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

ดร.ยงยุทร สุวรรณบุตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
มอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

SONY DSC

SONY DSC

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในงาน ” วันแห่งความทรงจำ “

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

มุทิตาจิต สตรีสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ ผู้อำนวยการอารีย์ ธงชัยภูมิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ ลานกิจกรรมเขียวขาว
DSCN8798

DSCN8802

DSCN8805

DSCN8808

DSCN8809คุณครูสกุล กังวาลไกล
ประพันธ์บทกลอนให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

DSCN8817

DSCN8819

DSCN8823ลุสองห้าห้าหกศกเกษียณ     เพลาเปลี่ยนแปรยามตามพรรษา
ท่านอารีย์ ธงชัยภูมิ เพิ่มพูนพา     ทรงคุณค่าผู้อำนวยการสานสตรีฯ
นำปัญญาเป็นแก้วของนรชน     ศุภผล เขียวน้ำทะเลเข้มเป็นศักดิ์ศรี
เหรียญทองบริหารจัดการดี     เกียรติทวี “สตริสมุทรปราการ”

DSCN8829รองชนิสรา อัตนวานิช     ภารกิจ บริการงาน ประสาน
สร้างสายใยครูและศิษย์สัมฤทธิ์การ ผสานงาน ผสานคน เป็นผลธรรม

DSCN8847ครูนงเยาว์ ดีสุคนธ์ ภาษาไทย     เอาใจใส่ วิชาการ งานเลิศล้ำ
รางวัลครูเกียรติยศปรากฏกรรม     อุทิศตนพร้อมทำ นำพัฒนา

DSCN8853นันทพล สิทธิสุวรรณ ครู MASTER ผู้เลิศเลอ ฟิสิกส์การงานคุณค่า
เทคโนโลยี COMPUTER วิทยา ได้สืบค้นเสาะหา พาก้าวไกล

DSCN8861บุญสุข สุขสวัสดิ์ ครูสังคม     ค่านิยม คุณธรรม นำสมัย
ศาสนา วัฒนธรรมแห่งภูมิไทย     เรียนรู้ให้ชวนคิดพินิจพิจารณ์

DSCN8872รัชนีย์ คุ้มพันธ์ ธุรกิจ         สืบแนวคิด ทำหน้าที่มีคิดอ่าน
ฝึกอาชีพให้พบประสบการณ์     ช่วยประสานส่งศิษย์สัมฤทธิ์ดี

DSCN8867ครูวิเชียร เกษม เกษมสันต์     ในวงวรรณ ที่ท่านรักเป็นศักดิ์ศรี
รักษ์ภาษา รักการสอน สุนทรทวี ความเป็นครูท่านมีพ้นล้นหทัย

DSCN8876วริณทร แสงเย็นยิ่ง ยิ่งเย็นจิต     ผ่านชีวิตงานครูเป็นผู้ให้
สอนศิษย์วิทยาพาก้าวไกล     สานสมัย การงานดีเป็นศรีครู

DSCN8885ครูสวนน้อย  ศรีเขียว ครูแนะแนว ดั่งดวงแก้วคุณธรรมนำความรู้
หลักสูตรและการสอน พรเชิดชู นำไปสู่ ความคิดและวิทยา

DSCN8896สำรวม  เพิ่มพูล  พูนงานช่าง     ปรับซ่อมสร้าง ครุภัณฑ์สรรค์คุณค่า
สัจธรรมกงล้อแห่งเพลา     ก็พัดพาผ่านไปดั่งสายลม

DSCN8817จงประจักษ์ในรักที่มีให้     จงภูมิใจในความดีที่สั่งสม
เขียวน้ำทะเลเข้ม พร้อมชื่นชม     นำชีวิตรื่นรมย์ สมใจเอย

bli-9เครือข่ายผู้ปกครองขอคารวะ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้าง
กุลสตรีศรีสมุทร  สุภาพบุรุษศรีนนทรี

 ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

นร.ม.๑ ร่วมงานวันเกียรติยศนนทรี

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖  วันเกียรติยศนนทรี 

ลูกๆ ม.๑ มีส่วนร่วม
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช 2556
และเพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน

DSCF0401

ม๑ 560162902522

ม๑ 560164791143ลูกใครกันบ้าง  มาร่วมภาคภูมิใจ ในความมีน้ำใจ เสียสละเพื่อ สสป.
เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ ม.๑ ร่วมยินดี

 

bli-9

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ชุดที่ ๒๐   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องสมาคมฯ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการDSCN4492นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ : อุปนายกคนที่ ๑
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการDSCN4470ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ของสมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามกอล์ฟบางปู
รายได้สุทธิคงเหลือ ๑,๑๙๑,๒๐๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทถ้วน)
สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สสป. จะได้นำไป พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ต่อไปDSCN4473 รองฯ มัลลิกา  เอียกพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ : เลขานุการ
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯDSCN4501

DSCN4484

DSCN4509นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เข้าร่วมประชุม สมาคม ฯDSCN4482นางบุญรื่น  ไชยชนะ, นางรพีพร ศิวะหรรษาพันธ์ เครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ด้วยDSCN4477

DSCN4483

DSCN4495นางพรเพ็ญ  กลิ่นกำธรกุล  รองปลัดเทศบาล ทต.แพรกษา (นักเรียนเก่า สสป.)
ร่วมยินดีในความสำเร็จ ของสมาคมฯ ที่ได้ดูแลและสนับสนุนการศึกษาให้ นักเรียน และ คุณครู รร. สสป. DSCN4498นายเกียรติศักดิ์  โชติกศิลป์ ปลัดเทศบาล ทต.แพรกษา
กล่าวถึงผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุน การศึกษาในท้องถิ่นDSCN4504นางสาวภัณฑิสา  โรจนอังกูร  รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ  ทต.แพรกษา (นักเรียนเก่า สสป.)
ร่วมยินดีในความก้าวหน้าและความสำเร็จของ  รร.สสป. และยินดีที่ได้แทนคุณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการDSCN4505

DSCN4502ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
กล่าวขอบคุณ กรรมการบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ และกล่าวปิดประชุม

NY คาด กระพริบ 1237646971นนทรี 1346832974_img


ใส่ความเห็น

พิธีเปิด การแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์

1 20130527_090458พิธีเปิด การแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ของนักเรียนในโครงการเครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง
วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ2 20130527_090445ดร. นิวัตต์ น้อยมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ประธานในพิธี
นายประกาศิต  ยังคง
ประธานกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ครูสิริพร   ยังคง เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน ฟิสิกส์สัปประยุทธ์3 20130527_090546นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมในพิธีเปิด4 20130527_090514

5 20130527_090521

6 20130527_093116_1บรรยากาศในพิธีเปิด การแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์7 20130527_091725การแสดงของนักเรียน สตรีสมุทรปราการ ในพิธีเปิดฯ8 20130527_092845นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  กล่าวรายงาน9 20130527_092918ดร. นิวัตต์ น้อยมณี  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน10 20130527_093435ดร.นิวัตต์ น้อยมณี, นายประกาศิต  ยังคง,
นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ ร่วมเปิด การแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์11 20130527_093438

12 20130527_102452


ใส่ความเห็น

ความภูมิใจของ สตรีสมุทรปราการ

560429-1 รูปคิม 1(จากซ้ายไปขวา)
๑. พรรณสิรี  เตชะสำราญ  คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ศรีธนภร  จิตสอาดกุล   คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. อชิรญา  อัศววรชัย    คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. จักษ์วิดา  ชูวงศ์ศิริกุล  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. ลัคนา  ภู่ปลื้ม   คณะสหเวชศสาตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖. บงกช  เฟื่องฟู    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๗. จันทร์จิฬา  พิศอ่อน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙. จันจิรา  อมรชัยวิทวัส  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

NY คาด กระพริบ 1237646971

นนทรี 1346832974_img


ใส่ความเห็น

กอล์ฟการกุศล สสป.

กอล์ฟการกุศล
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ชิงถ้วยเกียรติยศ  นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
วันอังคารที่  ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
ณ สนามบางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จ.สมุทรปราการ

1 DSCN3925นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ร่วมถ่ายภาพก่อนการออกรอบ3 DSCN3878ถ้วยรางวัล กอล์ฟการกุศล
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ2 DSCN3926

4 DSCN3903 ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร (นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา) นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ (ผู้อำนวยการ รร.สสป.) อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑
นางมัลลิกา  เอียกพงษ์ (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน) เลขานุการสมาคมฯ
นางสาวภาวินี  สินสมุทร (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ) กรรมการบริหารสมาคมฯ
นายชาญชัย พลอยสวาท (ครูหัวหน้าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖) กรรมการบริหารสมาคมฯ
นายณัฐกิตติ์ เสนะโหมงคลภัทร์  (ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน) กรรมการบริหารสมาคมฯ
นางนุชนาฏ  อยู่ใจ (เลขาฯเครือข่ายระดับโรงเรียน) กรรมการบริหารสมาคมฯ
นางพรเพ็ญ  กลิ่นกำธรกุล  รองปลัดเทศบาลตำบลแพรกษา
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 5 DSCN3904

6 DSCN3906

7-1 DSCN3919-1นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร (นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ (ผอ.รร.สสป.) อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑9-1 DSCN3866-1

9-2 DSCN7699-1 มอบซองผอ.อารีย์  ธงชัยภูมิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑ รับมอบเงินสนับสนุนกอล์ฟการกุศลฯ จาก
นายณัฐกิตติ์ เสนะโหมงคลภัทร์,  นางนุชนาฏ  อยู่ใจ  กรรมการบริหารสมาคมฯ
รองฯ มัลลิกา  เอียกพงษ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน10-1 DSCN3912-1

13 DSCN3928-1นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ (ผอ.รร.สสป.) อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑  ก่อนออกรอบDSCN7943-1 5 ท่านนายคณิต  เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร (นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการDSCN7947-1 ระเบิดทรายบังเกอร์!!! ไม่เป็นปัญหา สำหรับ ท่านผู้ว่าฯ ทรายเหมือนหญ้าอ่อน14 DSCN3872ขอขอบพระคุณ เครือข่ายผู้ปกครองระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลฯ ครั้งนี้
คุณจักรกริช  ลีพงศ์พันธ์    ประธานเครือข่าย ม. ๖/๑
คุณดล-กนก  กุลศิริศักดิ์ดา    เลขาฯเครือข่าย ม. ๖/๑
คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ        ประธานเครือข่าย ม. ๖/๒
คุณณัฐกิตต์  เสนะโหมงคลภัทร์  ประธานเครือข่าย ม. ๖/๔
คุณนิภา  ธนชัยสิทธิ์        เลขาฯ เครือข่าย ม. ๖/๔
คุณประเทือง พันพิพัฒน์    ประธานเครือข่าย ม. ๖/๘
คุณธนสิทธ์   จันทนลัญจร    เลขาฯ เครือข่าย ม. ๖/๘
คุณเรวัต  อุนะพำนัก        ประธานเครือข่าย ม. ๖/๑๑
และ ขอขอบพระคุณ ทุกๆ การสนับสนุน จากผู้ปกครอง นักเรียน สสป.
เพื่อลูกๆ สตรีสมุทรปราการ ของพวกเรา

NY คาด กระพริบ 1237646971นนทรี 1346832974_img


ใส่ความเห็น

“สตรีฯ กราบครู…วันสงกรานต์”

NY 58319-1cf5b

“สตรีฯ กราบครู…วันสงกรานต์”
รดน้ำขอพรครู และครูอาวุโส
วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
ณ เรือน ๗๒ ปี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ2 DSCN3850-1

๑  ณ เรือน ๗๒ ปี  ที่ครูอาวุโส  ให้ชาวสตรีฯ กราบครู…วันสงการนต์1 DSCN3853-1๒ ชาวสตรีฯ สรงน้ำพระองค์นี้ กันค่ะdscf5692 ผู้อำนวยการ อารีย์  ธงชัยภูมิ รดน้ำ ครูอาวุโสdscf5711ครูสมพิศ  เอี่ยมสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สรงน้ำพระdscf5710ครูสถิตย์  ยังคง และครูอัจฉรา ยังคง รดน้ำและขอพร ครูอาวุโสdscf5726ครูจริยา  เจียมจิตต์ รดน้ำและขอพร  ผอ.อารีย์  ธงชัยภูมิ3 DSCN3810-1๓ เครือข่ายผู้ปกครอง เข้ารดน้ำและรับพร
จาก ผอ. ประกาศิต  ยังคง, ผอ.อารีย์  ธงชัยภูมิ และครูอาวุโส 4 DSCN3820-1๔ ผอ. อารีย์  ธงชัยภูมิ  มอบของที่ระลึกให้กับ ผอ. สุวรรณา  เอมประดิษฐ์5 DSCN3800-1๕ คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ : เลขาฯ เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน/ประธานเครือข่าย ม.๖/๒
เข้ากราบรับพรและมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส 6 DSCN3803-1๖ คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ เข้ากราบรับพรและมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส7 DSCN3806-1๗ คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ : เลขาฯ เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน/ประธานเครือข่าย ม.๖/๒
นายสมนึก  ผลประกอบ  : ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับ ม.๑/ประธานเครือข่ายฯ ม.๑/๖
มอบของที่ระลึก แด่รองฯ มัลลิกา  เอียกพงษ์
8 DSCN3818-1๘ ผอ. อารีย์  ธงชัยภูมิ  มอบของที่ระลึก ให้กับ ครูอาวุโส9 DSCN3813-1๙ เครือข่ายผู้ปกครองเข้ากราบรับพรและมอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.สุวรรณา  เอมประดิษฐ์ และครูอาวุโส10 DSCN3814-1๑๐ เครือข่ายผู้ปกครองเข้ากราบรับพรและ มอบของที่ระลึกให้กับ ครูอาวุโส11 DSCN3817-1๑๑ เครือข่ายผู้ปกครอง เข้ากราบรับพรและมอบของที่ระลึกให้กับ ครูอาวุโส12 DSCN3808-1๑๒ นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์ : ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน/ประธานเครือข่าย ม.๖/๔
คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ : เลขาฯ เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน/ประธานเครือข่าย ม.๖/๒
เข้ากราบรับพรจาก รองฯ มัลลิกา  เอียกพงษ์ 13 DSCN3822-1๑๓ ผอ. อารีย์  ธงชัยภูมิ  มอบของที่ระลึก ให้กับ ครูอาวุโส14 DSCN3823-1๑๔ ผอ. อารีย์  ธงชัยภูมิ  มอบของที่ระลึก ให้กับ ครูอาวุโส15 DSCN3824-1๑๕ นางมะลิวรรณ  ตั้งเด่นไชย  อุปนายก สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สสป.
มอบของที่ระลึกให้กับ ครูอาวุโส 16 DSCN3826-1๑๖ ผอ. อารีย์  ธงชัยภูมิ  มอบของที่ระลึก ให้กับ ครูอาวุโส17 DSCN3828-1๑๗ ผอ. อารีย์  ธงชัยภูมิ  มอบของที่ระลึก ให้กับ ครูอาวุโส18 DSCN3830-1๑๘ ผอ. อารีย์  ธงชัยภูมิ  มอบของที่ระลึก ให้กับ ครูอาวุโส19 DSCN3831-1๑๙ บรรยากาศแสนอบอวน ด้วยความสุข ความปิติยินดี 20 DSCN3835-1๒๐ รองฯ ศิวกร  อ่อนนวม, คุณนุชนาฎ  อยู่ใจ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน21 DSCN3837-1๒๑ วงดนตรี สสป. มาขับกล่อมในงาน แสนไพเราะ เพลิดเพลิน จำเริญใจ23 DSCN3844-1๒๒ ท่าน ผอ. สุวรรณา  เอมประดิษฐ์ (แม่ยก กิตติมศักดิ์) มอบรางวัลให้นักร้องคนเก่งของเรา24 DSCN3848-1๒๓ ผอ. สุวรรณา  เอมประดิษฐ์ ชื่นชมและให้กำลังใจ ครูธนัญชัย  บุญยรัตพันธุ์  (อ.อาร์ต) ผู้ควบคุมวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ครูสาระวิชา ดนตรีสากล26 DSCN3858-1๒๔  ผอ. ประกาศิต  ยังคง นักร้องกิตติมศักดิ์ ร่วมโชว์เสียงแสนไพเราะ ขับกล่อม ในงาน27 DSCN3861-1๒๕  เพลงที่ ๒ ตาม มาติดๆ นับเป็นศิริมงคล กับผู้ฟัง

NY คาด กระพริบ 1237646971

มีความสุข ประทับใจ และปิติยินดี ที่ได้มาร่วมรดน้ำ แสดงมุทิตตาจิต แค่ครู และครูอาวุโส
ได้รับพร มากมายและแสนยิ่งใหญ่ จากบูรพาจารย์ สตรีสมุทรปราการ
ในงาน ” สตรีฯ กราบครู…วันสงกรานต์”
๙ เมษายน ๒๕๕๖

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สตรีสมุทรปราการ ขอจดจำไว้ในใจตลอดกาล

นนทรี 1346832974_img

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.