ยินดีต้อนรับ

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ


ใส่ความเห็น

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๖

 

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ลาน เขียว ขาว สตรีสมุทรปราการ
คุณพ่อนักเรียน, ผู้อำนวยการ ปฏิมา พูนทรัพย์, คณะผู้บริหาร,
คณะครู, บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช
และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

1 DSC_0120

2 DSC_0165

3 DSC_0332

4 DSC_0333

5 DSC_0173

6 DSC_0440

7 DSC_0129

8 DSC_0187

9 DSC_0176

10 DSC_0178

11 DSC_0183

12 DSC_0193

13 IMG_1141

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

แสดงความยินดี

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน
แสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก
นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คนที่ ๑๓

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

คุณบุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน พร้อมคณะ
มอบของที่ระลึก แด่ ผู้อำนวยการปฏิมา พูนทรัพย์

SONY DSC

คุณบุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน พร้อมคณะ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน เพื่อเตรียมแผน
เสนอต่อที่ประชุมสมาคม ในวันที่ ๒๒-๒๓ พศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ อัมพวารีสอร์ท

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น >

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ได้จัดงาน วันแห่งความทรงจำ
แด่ คณะคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

SONY DSC

ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์ ติดตอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ แด่ผอ.อารีย์ ธงชัยภูมิ

SONY DSC

SONY DSC

ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์ ติดตอกไม้เพื่อเป็นเกียรติ แด่รองผอ.ชนิสรา อัตนวานิช

SONY DSC

คุณ บุญรื่น ไชยชนะ ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียนพร้อมคณะมอบของที่ระลึก
แด่ ผอ.อารีย์ ธงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

SONY DSC

คุณ ขจร ไกรลาศ ประธานเครือข่ายระดับชั้น ม.6 มอบของที่ระลึกแด่ รองผอ.ชนิสรา อัตนวานิช

SONY DSC

คุณ เครือวัลย์ ไข่พิลาป เลขานุการ เครือข่ายระดับโรงเรียน มอบของที่ระลึก แด่ คุณครู รัชนีย์ คุ้มพันธ์

SONY DSC

คุณ สวัสดิ์  อั๋นประเสริฐ รองประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน มอบของที่ระลึก แด่คุณครู นงเยาว์ ดีสุคนธ์

SONY DSC

คุณครู วิเชียร เกษม รับมอบของที่ระลึกจากเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

คุณครู บุญสุข สุขสวัสดิ์ รับมอบของที่ระลึกจากคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

นายสำรวม เพิ่มพูล รับมอบของที่ระลึก จากประธานเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

คุณ สมนึก ผลประกอบ ประธานเครือข่าย ระดับชั้นม.2 มอบของที่ระลึก แด่ คุณครู วริณทร แสงเย็นยิ่ง

SONY DSC

คุณครู นันทพล สิทธิสุวรรณ รับมอบของที่ระลึก จาก คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน

SONY DSC

ดร.ยงยุทร สุวรรณบุตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
มอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

SONY DSC

SONY DSC

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในงาน ” วันแห่งความทรงจำ “

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

มุทิตาจิต สตรีสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ ผู้อำนวยการอารีย์ ธงชัยภูมิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ ลานกิจกรรมเขียวขาว
DSCN8798

DSCN8802

DSCN8805

DSCN8808

DSCN8809คุณครูสกุล กังวาลไกล
ประพันธ์บทกลอนให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

DSCN8817

DSCN8819

DSCN8823ลุสองห้าห้าหกศกเกษียณ     เพลาเปลี่ยนแปรยามตามพรรษา
ท่านอารีย์ ธงชัยภูมิ เพิ่มพูนพา     ทรงคุณค่าผู้อำนวยการสานสตรีฯ
นำปัญญาเป็นแก้วของนรชน     ศุภผล เขียวน้ำทะเลเข้มเป็นศักดิ์ศรี
เหรียญทองบริหารจัดการดี     เกียรติทวี “สตริสมุทรปราการ”

DSCN8829รองชนิสรา อัตนวานิช     ภารกิจ บริการงาน ประสาน
สร้างสายใยครูและศิษย์สัมฤทธิ์การ ผสานงาน ผสานคน เป็นผลธรรม

DSCN8847ครูนงเยาว์ ดีสุคนธ์ ภาษาไทย     เอาใจใส่ วิชาการ งานเลิศล้ำ
รางวัลครูเกียรติยศปรากฏกรรม     อุทิศตนพร้อมทำ นำพัฒนา

DSCN8853นันทพล สิทธิสุวรรณ ครู MASTER ผู้เลิศเลอ ฟิสิกส์การงานคุณค่า
เทคโนโลยี COMPUTER วิทยา ได้สืบค้นเสาะหา พาก้าวไกล

DSCN8861บุญสุข สุขสวัสดิ์ ครูสังคม     ค่านิยม คุณธรรม นำสมัย
ศาสนา วัฒนธรรมแห่งภูมิไทย     เรียนรู้ให้ชวนคิดพินิจพิจารณ์

DSCN8872รัชนีย์ คุ้มพันธ์ ธุรกิจ         สืบแนวคิด ทำหน้าที่มีคิดอ่าน
ฝึกอาชีพให้พบประสบการณ์     ช่วยประสานส่งศิษย์สัมฤทธิ์ดี

DSCN8867ครูวิเชียร เกษม เกษมสันต์     ในวงวรรณ ที่ท่านรักเป็นศักดิ์ศรี
รักษ์ภาษา รักการสอน สุนทรทวี ความเป็นครูท่านมีพ้นล้นหทัย

DSCN8876วริณทร แสงเย็นยิ่ง ยิ่งเย็นจิต     ผ่านชีวิตงานครูเป็นผู้ให้
สอนศิษย์วิทยาพาก้าวไกล     สานสมัย การงานดีเป็นศรีครู

DSCN8885ครูสวนน้อย  ศรีเขียว ครูแนะแนว ดั่งดวงแก้วคุณธรรมนำความรู้
หลักสูตรและการสอน พรเชิดชู นำไปสู่ ความคิดและวิทยา

DSCN8896สำรวม  เพิ่มพูล  พูนงานช่าง     ปรับซ่อมสร้าง ครุภัณฑ์สรรค์คุณค่า
สัจธรรมกงล้อแห่งเพลา     ก็พัดพาผ่านไปดั่งสายลม

DSCN8817จงประจักษ์ในรักที่มีให้     จงภูมิใจในความดีที่สั่งสม
เขียวน้ำทะเลเข้ม พร้อมชื่นชม     นำชีวิตรื่นรมย์ สมใจเอย

bli-9เครือข่ายผู้ปกครองขอคารวะ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้าง
กุลสตรีศรีสมุทร  สุภาพบุรุษศรีนนทรี

 ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

นร.ม.๑ ร่วมงานวันเกียรติยศนนทรี

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖  วันเกียรติยศนนทรี 

ลูกๆ ม.๑ มีส่วนร่วม
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีพุทธศักราช 2556
และเพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน

DSCF0401

ม๑ 560162902522

ม๑ 560164791143ลูกใครกันบ้าง  มาร่วมภาคภูมิใจ ในความมีน้ำใจ เสียสละเพื่อ สสป.
เครือข่ายผู้ปกครอง ระดับ ม.๑ ร่วมยินดี

 

bli-9

ชัชวาลย์ พันพิพัฒน์ ประธาน เครือข่าย ระดับชั้นม.1
ผู้เผยแพร่ 089-777-2460 E-mail patnakate_1@hotmail.com


ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
ชุดที่ ๒๐   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องสมาคมฯ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการDSCN4492นางสาวอารีย์  ธงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ : อุปนายกคนที่ ๑
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการDSCN4470ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล ของสมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สนามกอล์ฟบางปู
รายได้สุทธิคงเหลือ ๑,๑๙๑,๒๐๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทถ้วน)
สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สสป. จะได้นำไป พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ต่อไปDSCN4473 รองฯ มัลลิกา  เอียกพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ : เลขานุการ
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯDSCN4501

DSCN4484

DSCN4509นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เข้าร่วมประชุม สมาคม ฯDSCN4482นางบุญรื่น  ไชยชนะ, นางรพีพร ศิวะหรรษาพันธ์ เครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ด้วยDSCN4477

DSCN4483

DSCN4495นางพรเพ็ญ  กลิ่นกำธรกุล  รองปลัดเทศบาล ทต.แพรกษา (นักเรียนเก่า สสป.)
ร่วมยินดีในความสำเร็จ ของสมาคมฯ ที่ได้ดูแลและสนับสนุนการศึกษาให้ นักเรียน และ คุณครู รร. สสป. DSCN4498นายเกียรติศักดิ์  โชติกศิลป์ ปลัดเทศบาล ทต.แพรกษา
กล่าวถึงผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุน การศึกษาในท้องถิ่นDSCN4504นางสาวภัณฑิสา  โรจนอังกูร  รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ  ทต.แพรกษา (นักเรียนเก่า สสป.)
ร่วมยินดีในความก้าวหน้าและความสำเร็จของ  รร.สสป. และยินดีที่ได้แทนคุณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการDSCN4505

DSCN4502ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
กล่าวขอบคุณ กรรมการบริหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ และกล่าวปิดประชุม

NY  คาด กระพริบ  1237646971นนทรี 1346832974_img

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.